.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.










Головна arrow Економіка arrow Економічний розвиток arrow Програма економічного і соціального розвитку м.Охтирка на 2008-2011 роки
Програма економічного і соціального розвитку м.Охтирка на 2008-2011 роки
04.11.10

УКРАЇНА

Охтирська міська рада

П’яте скликання

Двадцять шоста сесія

РІШЕННЯ

від 28.10.2008р.                                        Охтирка                                                  №582- МР

Про Програму економічного і соціального

розвитку м. Охтирка на 2008-2011 роки

Розглянувши поданий виконавчим комітетом міської ради проект програми економічного і соціального розвитку м. Охтирка на 2008-2011 роки, відповідно до п.п.22 ч.1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку м. Охтирка на 2008-2011 роки (додається).

2. Виконавчому комітету, управлінням та відділам міської ради забезпечити здійснення організаційно-практичних заходів щодо виконання показників і завдань Програми економічного і соціального розвитку м. Охтирка на 2008-2011 роки, досягнення якісних зрушень у соціальній та економічній сферах.

3. Організацію виконання рішення покласти на заступників міського голови Вавенка А.Б., Коваленка Ю.І., Гопка Ю.В. згідно з розподілом обов’язків.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії:

- з питань бюджету та соціально - економічного розвитку (Крупчан В.С);

- з питань промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку (Касьяненко О.В.);

- з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства (Кириченко М.Г.);

- з питань містобудування, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища (Марков О.А.);

- з питань гуманітарної політики та соціального захисту (Бова О.М.).

5. Рішення міської ради четвертого скликання від 19.12.06 р. № 150-МР „Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2007 рік” вважати таким, що втратило чинність.

Міський голова                                                                     І.І. Демченко


Додаток до рішення

міської ради

від___________ №_____

Охтирська міська рада

Програма

економічного і соціального

розвитку м. Охтирка на

2008-2011 роки

Зміст

Вступ

3

1.

Паспорт програми

4

2.

Оцінка основних проблем соціально-економічного розвитку

5

3.

Мета програми

9

4.

Основні завдання та заходи реалізації програми

9

5.

Моделі функціонування закладів освіти, охорони здоров”я, культури, фізичної культури, територіального центру соціального обслуговування

15

6.

Перелік нових інвестиційних проектів та проектів з відновлення виробничої діяльності суб’єктів господарювання

20

7.

Перелік інвестиційних проектів, спрямованих на розв”я з ання пріоритетних завдань економічного та соціального розвитку (забезпечених фінансуванням)

21

8.

Перелік інвестиційних проектів, спрямованих на розв”я з ання пріоритетних завдань економічного та соціального розвитку (не забезпечених фінансуванням)

27

9.

Фінансове забезпечення програми

28

10.

Моніторинг та оцінка реалізації Програми

29

11.

Додатки

30

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку міста Охтирки на 2008-2011роки (далі – Програма) розроблена з метою визначення пріоритетних напрямів та шляхів досягнення динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку міста та втілення в життя єдиної державної регіональної політики.

Нормативно-правовою базою розробки програми є Конституція України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України”, Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, розпорядження міського голови від 26.11.07р. №142-р “Про створення робочої групи з питань розробки проекту програми економічного та соціального розвитку на 2008-2011 роки”.

У документі визначено мету та основні завдання економічного і соціального розвитку міста у 2008-2011 р.р. Сформовано переліки інвестиційних проектів, направлених на розвиток виробничого комплексу, інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста по роках та джерелах фінансування. Запроваджено показники виконання програми, моніторингу за її реалізацією, контролю та звітності.

Консолідація зусиль виконавчих органів міської ради на виконанні заходів програми дозволять досягти визначеної у програмі мети, отримати підтримку громадськості і населення міста, суттєво підвищити рівень соціально-економічного розвитку м. Охтирка та добробут її мешканців.

Основні показники економічного і соціального розвитку міста розроблені на підставі пропозицій підприємств і організацій, виконавчих органів міської ради з урахуванням пріоритетних напрямків середньострокової програми економічного та соціального розвитку області на 2008-2011 роки та Стратегії економічного та соціального розвитку області на період до 2015 року.

Складовими частинами Програми є завдання та заходи інших міських програм, які реалізовуватимуться протягом 2008-2011 років

Термін реалізації Програми – 2008–2011 роки.

1. Паспорт середньострокової програми економічного

та соціального розвитку міста на 2008-2011 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Охтирської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження міського голови від 26.11.07р. №142-р “Про створення робочої групи з питань розробки проекту програми економічного та соціального розвитку на 2008-2011 роки”.

3.

Розробник програми

Управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради

4.

Співрозробники програми

Управління та відділи міської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Управління та відділи міської ради

6.

Учасники програми

Підприємства, установи, організації міста

7.

Термін реалізації програми

2008-2011 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн.

51156,3

у тому числі

8.1.

кошти Державного бюджету, тис. грн.

24663,9

8.2.

кошти міського бюджету, тис. грн.

23680,8

8.3.

інші джерела фінансування , тис. грн.

2811,6


2. Оцінка основних проблем соціально-економічного розвитку

З 2002 року в місті спостерігалась тенденція до скорочення чисельності населення. Починаючи з 2006 року ситуація поліпшується. За статистичними даними в останні три роки число народжених зросло, смертність зменшилась, але ще майже удвічі перевищує народжуваність.

Причинами такої демографічної ситуації є суспільно-економічні фактори: вікова структура населення, стан охорони здоров’я, економічного добробуту та інші.

Населення працездатного віку із загальної чисельності наявного по місту складає 60 %, або 30,1 тис. чол. При цьому зайнято в усіх сферах економічної діяльності відносно працездатного населення 59 %, у т.ч. в галузях економіки - 43 %.

Соціально-економічним фактором, який безпосередньо має вплив на рівень життя населення, є його зайнятість. Обмеженість робочих місць, невідповідність пропозиції робочої сили попиту призводить до безробіття та трудової міграції. На одне вільне робоче місце претендують 3,5 особи з числа незайнятих.

У результаті природного і міграційного скорочення чисельність населення по місту у 2005році зменшилась на 6 7 осіб, а з 2006 року спостерігається незначний приріст (за 2006 р. – 11 осіб, за 2007 р. – 3 1 особа). За неофіційними даними близько 1,7 тис. осіб виїхали за межі міста в пошуках високооплачуваної роботи, що становить 5,5 % від середньорічної чисельності постійного населення в працездатному віці.

У місті існує проблема щодо працевлаштування молоді (до 35 років) та жінок. Із загальної чисельності незайнятого населення, яке скористалось послугами державної служби зайнятості, понад 50 % становить молодь та майже 50 % - жінки.

Поширеним явищем є робота в умовах вимушеної неповної зайнятості працівників переважно малого та середнього бізнесу, які становлять 9 % від середньооблікової чисельності штатних працівників.

Економічними причинами цих соціальних тенденцій є розвиток реального сектору економіки. За останні десять років ряд суб’єктів господарювання , вивільнивши трудові ресурси, припинили свою господарську діяльність. Зокрема, ДП АТЗТ “СКСМ” “Охтирське виробництво будівельних матеріалів”, ВАТ “Охтирське взуттєве підприємство”, ВАТ “Охтирський завод продтоварів”, ВАТ „Охтирський завод медичних меблів”, АТЗТ „Метиз”, на яких свого часу працювало близько 950 осіб, пройшли ліквідаційні процедури і припинили своє існування як цілісні майнові комплекси.

Першочерговим завданням є створення умов для формування високопродуктивного та конкурентноздатного виробничого потенціалу, використовуючи наявні незадіяні виробничі потужності. Для цього потрібно залучення внутрішніх та зовнішніх інвестиційних ресурсів.

Охтирка за рівнем залучення внутрішніх інвестицій стабільно утримує друге місце серед міст та районів області. При цьому основним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій міста, обсяги яких у загальній структурі становлять більше 95%. Але не кожне підприємство має достатню кількість коштів для здійснення такого інвестування. При наявності значної кількості застарілого, енерговитратного обладнання недостатній обсяг інвестицій в основний капітал не дозволяє прискорити оновлення основних виробничих засобів, ступінь зносу яких залишається ще значним - 59,2% (по області - 55,9 %).

Потребують вирішення питання оновлення та модернізації систем теплозабезпечення та опалювального обладнання закладами бюджетної сфери, промисловими підприємствами міста.

В котельнях і топкових підприємств, установ до цього часу експлуатується опалювальне обладнання виробництва 1970-1980 років, з великою енергоємністю. Системи теплозабезпечення, в основному, не відповідають сучасним вимогам.

Житлово-комунальне господарство міста Охтирки – одна з найбільш соціально важливих галузей народного господарства, від сталої роботи якої в повній мірі залежить не тільки добробут і здоров'я населення, але і соціально-політичний стан у регіоні.

На сьогоднішній день в місті існує ряд проблем, пов’язаних з житлово-комунальним господарством, які потребують негайного вирішення.

На балансі управління житлово-комунального господарства міської ради знаходиться 510 будинків.

Переважна частина, майже 60% житла, збудовано до 70-х років. Близько третини житлового фонду потребує негайного капітального ремонту, а третина – планового. Через тривалий термін експлуатації в незадовільному технічному стані знаходяться основні конструктивні елементи будинків ( покрівлі дахів, міжпанельні стики), внутрішньобудинкові системи холодного та гарячого водопостачання, системи опалення, мережі освітлення місць загального користування в багатоповерхових будинках.

В деяких багатоповерхових житлових будинках відсутні системи рециркуляції гарячої води.

Централізованим водопостачанням охоплено 71% населення, водовідведенням - 37%. Протяжність водопровідних мереж становить 71 км, з них близько 50% - в аварійному стані. Протяжність мережі водовідведення 14,4 км, в аварійному стані знаходиться також близько 50%. На очисних спорудах в технологіях очистки стічних вод задіяне застаріле обладнання. Водозабори мають недостатню кількість ємностей чистої води.

136,6 кілометрів вулиць та провулків міста обладнані лініями зовнішнього освітлення. З них 30% потребують відновлення. Необхідно відновити також роботу 3 -х шаф управління вуличним освітленням.

Ще однією із проблем є розвиток дорожньо-мостового господарства міста. Довжина доріг складає 257 км, з них майже 60% - грунтові. Чотири з восьми автомобільних мостів потребують ремонту.

Щороку з території міста вивозиться близько 30 тисяч м3 твердих побутових відходів, захоронення яких проводиться на міському полігоні. Стан полігону не відповідає сучасним вимогам: відсутні яма «Беккарі», місце для складування великогабаритного сміття та відходів зеленого господарства, освітлення території полігону та огорожа.

Незадовільний стан укладення договорів на вивіз твердих побутових відходів спеціалізованими підприємствами в приватному секторі приводить до утворення стихійних сміттєзвалищ. Місто має високий рівень ґрунтових вод, що призводить до підтоплення окремих ділянок територій міста та розташованих на них житлових будинків.

Посиленої уваги потребує галузь охорони здоров’я населення. Концентрація управлінських рішень і фінансових ресурсів на пріоритетних напрямках дозволила покращити ситуацію щодо дитячої смертності, онкозахворювань та захворювань на туберкульоз, розповсюдженість ВІЛ. Проте стримує цей процес недостатня забезпеченість кваліфікованими лікарями, відсутність сучасної діагностичної апаратури та технологій лікування. Близько 40% загальної кількості будівель структурних підрозділів закладів охорони здоров’я потребують проведення капітального ремонту. Потребує завершення будівництва та введення в експлуатацію нова будівля лікарні.

Викликає тривогу висока захворюваність на стоматологічну патологію, яка досягає 95%.

Мережа закладів освіти м. Охтирки гарантує конституційне право кожного громадянина на отримання освіти всіх ланок – від дошкільної до позашкільної – різними формами.

Але на сучасному етапі розвитку освіти міста існують певні проблеми.

Кількість місць у дошкільних навчальних закладах не відповідає потребам батьків у дошкільній освіті, тому фактична наповнюваність груп перевищує нормативну (проектна потужність дошкільних навчальних закладів 1110 місць, виховується – 1546 дітей). Потребує оновлення матеріальна база дошкільних навчальних закладів.

Протягом останніх років у зв’язку з демографічною ситуацією зменшується кількість учнів у загальноосвітніх закладах в середньому на 200 чоловік, тому актуальним залишається питання оптимізації мережі закладів освіти.

Однією з проблем у роботі закладів позашкільної освіти є фінансове забезпечення, адже вони не включені до загального формульного розрахунку бюджету освітньої галузі.

Матеріально-технічна база закладів освіти потребує оновлення і модернізації: заміна старих комп’ютерних комплексів на сучасні, придбання сучасного обладнання, зокрема, для кабінетів природничо-математичного напрямку.

Вирішені в попередні періоди найгостріші питання соціального захисту населення дозволяють зробити висновок про системність цієї роботи. У місті забезпечена реалізація державної соціальної політики України через підтримку одиноких громадян похилого віку, інвалідів, дітей з вадами фізичного та розумового розвитку малозабезпечених сімей, які потребують допомоги від держави для забезпечення щоденних життєвих потреб.

Для більш повної інтеграції інвалідів до участі в суспільному житті необхідно реалізувати заходи, направлені на підвищення їх доступності до громадських закладів, утворення спеціалізованих транспортних служб, реконструкцію будинків під потреби інвалідів, забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями засобами пересування та реабілітації та інші. Постійно збільшується кількість дітей – інвалідів, психічно хворих та осіб з розумовою відсталістю, які потребують реабілітаційних послуг(соціальних, фізичних, психологічних). Виникає потреба в організації обліку громадян, які не мають постійного місця проживання. Проте до всього спектру державних послуг, що надаються соціально вразливим верствам населення, доцільно додати соціально-побутові, виїзні надомні послуги, подолання бідності, скорочення кількості малозабезпечених сімей тощо.

З метою популяризації здорового способу життя, профілактики захворюваності потребують подальшого розвитку спортивна інфраструктура та матеріальна база закладів фізичної культури і спорту. До активних занять фізичною культурою і масовим спортом залучено 17% населення міста.

Відкритим залишається питання створення міського центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”. Вирішення цього питання дало б змогу залучити більш широкі верстви населення до занять фізичною культурою і спортом та активізувати роботу з інвалідами за місцем проживання, сприяло б збереженню та розвитку матеріально-технічної бази у сфері фізичної культури і спорту.

Потребує покращення якість надання послуг закладами культури міста. Обмеженість фінансових ресурсів, неналежне матеріальне забезпечення мережі не дозволяють задовольнити потреби населення в культурному дозвіллі на належному рівні.

Стан закладів культури не відповідає сучасним вимогам. Терміново потребує капітального ремонту покрівля міського центру культури і дозвілля, система теплопостачання міського краєзнавчого музею тощо . Необхідне придбання оргтехніки, нових меблів, музичних інструментів, літератури для поповнення бібліотечних фондів тощо. Вкрай необхідне проведення термінових протипожежних заходів (встановлення протипожежно-охоронної сигналізації, доукомплектування засобами пожежегасіння, обробка вогнезахисним розчином одягу сцени та дерев’яних конструкцій тощо) в усіх закладах культури міста.

У зв’язку з тим, що приміщення міського центру культури і дозвілля збудоване, як кінотеатр, велика глядацька зала потребує реконструкції. Тут також недостатня кількість приміщень для гурткової роботи. Необхідний капітальний ремонт приміщення міського краєзнавчого музею.

Нагальною потребою для міста є інвентаризація історико-культурних об’єктів. Не проводиться фінансування заходів з охорони пам’яток історії та культури . В місті відсутній спеціаліст з охорони культурної спадщини.

3. Мета програми

Основною метою Програми є створення умов для забезпечення динамічного розвитку галузей економіки, зайнятості населення, інфраструктури міста, що дозволить наблизити рівень розвитку міста до європейських стандартів.

Активізація економічного зростання та підвищення добробуту, а також якості життя для населення буде сприяти поліпшенню демографічної ситуації в місті, підвищенню ролі трудового потенціалу.

4. Основні завдання та заходи реалізації програми

Ключовими завданнями реалізації програми має стати:

1.Створення нових робочих місць для висококваліфікованих працівників з гідною оплатою праці.

2. Розвиток галузей економіки шляхом реалізації інвестиційних проектів із залученням іноземних та внутрішніх інвестиційних ресурсів.

3. Залучення інвестицій у розвиток інфраструктури міста.

4. Розвиток соціальної, гуманітарної та культурної сфер міста.

Основними заходами реалізації завдань програми буде:

Ø у виробничій сфері - створення сприятливого бізнес-клімату та умов для подальшого зростання промислового потенціалу міста, підвищення конкурентоспроможності місцевого виробника, сприяння інноваційному, енергозберігаючому характеру виробництв, збільшення чисельності робочих місць шляхом:

- реалізації нових інвестиційних проектів;

- направлення інвестиційних ресурсів на модернізацію виробництва ;

- розширення випуску конкурентноспроможної на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції та послуг ;

- сприяння в налагодженні партнерських контактів, розширенні ринків збуту шляхом надання інформації про діяльність підприємств міста представникам іноземних фірм та компаній, торгово-економічним місіям України за кордоном, профільним міжнародним асоціаціям, торгово-промисловим палатам тощо;

- забезпечення підприємств інформацією щодо організації та проведення виставкових заходів (в місті, області, Україні, за кордоном), надання організаційної підтримки;

- надання допомоги та участь у розробці стратегічних планів підприємств, бізнес-планів, планування інших перспективних заходів, спрямованих на покращення виробничої діяльності та фінансово-господарського стану.

Ø у сфері інвестиційної діяльності - створення ефективної системи залучення інвестиційних ресурсів та спрямування їх на реалізацію пріоритетних напрямків розвитку економіки міста шляхом:

- забезпечення адміністративного супроводу інвестиційних проектів , які реалізуються в місті, оперативне вирішення проблемних питань в межах компетенції виконавчого комітету;

- поширення методичних рекомендацій щодо складання інвестиційних проектів та бізнес-планів;

- проведення інформаційно-рекламної кампанії для створення іміджу міста, як привабливого місця вкладення інвестицій;

- підготовка експозиції міста та участі у роботі щорічного Міжнародного економіч ного форуму «Інвестиції. Партнерство. Розвиток»;

- розміщення інформаційної бази на сторінці «Охтирка інвестиційна» офіційного сайту міської ради (інвестиційних паспортів, вільних земельних ділянок та виробничих потужностей).

Ø у сфері енергозбереження:

- виконання заходів програми підвищення ефективності використання енергії в бюджетній сфері міст та районів Сумської області на 2006-2011 роки, шляхом проведення моніторингу ефективного споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами міста;

- впровадження сучасного енергоефективного обладнання та технологій - здійснення реконструкції та модернізації систем теплозабезпечення загальноосвітніх шкіл та навчальних закладів міста;

- виконання робіт щодо реконструкції системи вуличного освітлення з впровадженням енергозберігаючих технологій;

- здійснення реконструкції теплових мереж міста.

Ø у сфері розвитку малого та середнього бізнесу:

- забезпечення ефективного функціонування інформаційно-консультаційного центру для підприємців;

- активізація процесів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для сфери підприємництва, у тому числі за Програмою «Українська ініціатива»;

- фінансова підтримка суб’єктів малого підприємництва шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проектів, у тому числі інноваційної та виробничої спрямованості;

- розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців;

- розробка проекту програми розвитку малого підприємництва м. Охтирка на 2009-2010 роки та реалізації її заходів;

- забезпечення ефективної діяльності реєстраційно- дозвільного відділу;

Ø у сфері розвитку споживчого ринку:

- формування цивілізованої торговельної інфраструктури за рахунок розширення мережі супермаркетів;

- реконструкція ринків міста, благоустрій їх території, облаштування торгових місць та розвиток необхідної інфраструктури торговельної зони;

- проведення ярмарків із залученням сільськогосподарських підприємств та місцевих товаровиробників.

Ø у сфері формування конкурентного середовища:

- створення умов для подальшого розвитку конкурентного середовища та підвищення його ефективності, усунення нерівних умов конкуренції;

- посилення контролю за якістю послуг, що надаються природними монополіями;

- забезпечення виконання вимог Закону України “Про житлово-комунальні послуги” в частині недопущення включення до тарифів необґрунтованих витрат суб'єктів природних монополій;

- створення сприятливих умов для розвитку та функціонування мережі кабельного телебачення в місті.

Ø у галузі житлово-комунального господарства:

вдосконалення організації надання житлово-комунальних послуг та системи громадського контролю за їх якістю шляхом:

- сприяння створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та інституту управителів багатоквартирних житлових будинків;

- реалізації заходів пілотного проекту «Реформування системи управління житлово-комунального господарства, шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в м. Охтирка 2007-2008 роках »;

- сприяння створенню будинкових громадських комітетів в багатоповерхових житлових будинках;

- вдосконалення системи побудинкового обліку доходів та видатків на виконання робіт з утримання будинків та прибудинкових територій;

- виконання заходів Програми «Модернізація, ремонт та заміна ліфтів по місту Охтирка на 2007-2011 роки».

Забезпечення споживачів міста якісною питною водою :

-будівництво водогонів на вулицях Ювілейній, Московській, Луначарського та реконструкція водогінної мережі по вул. Гафановича;

-будівництво резервуарів чистої води;

-реконструкція ілонасосної станції.

Відновлення вуличного освітлення по місту:

- Забезпечення вуличним освітленням вулиць міста згідно з програмою «Відновлення вуличного освітлення в м. Охтирка на 2007-2011 роки».

Влаштування системи водовідведення по місту:

Розробка проектно-кошторисної документації та виконання робіт.

Ø у галузі освіти :

абезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх рівнів ;

-стовідсоткове охоплення дітей відповідного віку різними формами дошкільної освіти ;

-створення умов для розвитку творчих здібностей дітей шляхом максимального охоплення позашкільною освітою за рахунок розширення мережі уроків ;

- оновлення та модернізація навчальної, матеріально-технічної бази закладів освіти.

Ø у галузі охорони здоров’я – забезпечення населення якісною та доступною медичною допомогою шляхом:

- добудови об’єкта “Розширення Охтирської ЦРЛ”;

- розвитку мережі первинної медико-санітарної допомоги:

- переорієнтація системи охорони здоров’я на засади сімейної медицини, розвиток акушерсько-педіатричної, фтизіатричної служб;

- зниження стоматологічної захворюваності населення шляхом удосконалення надання стоматологічної допомоги, впровадження первинної, вторинної профілактики стоматологічних захворювань.

- надання спеціалізованої медичної допомоги населенню Велико-Писарівського та Тростянецького районів;

- отримання статусу «Клініка дружня до молоді» та «Лікарня доброзичлива до дитини»;

- покращення матеріально-технічної бази КЗ „Охтирська ЦРЛ” та КЗ „ОМСП”: забезпечення медичним обладнанням (придбання обладнання для акушерсько-гінекологічного відділення, для ортоптичного кабінету дитячої поліклініки, придбання апарату для інгаляційного наркозу), автотранспортом (в т.ч. придбання пересувної стоматологічної установки), сучасними радіостанціями для служби швидкої допомоги, автономними джерелами енергопостачання.

- проведення капітального ремонту педіатричного, пологово-гінекологічного відділень, жіночої консультації КЗ «Охтирська ЦРЛ»

Ø у галузі культури та туризму - створення належних умов для творчості, естетичного виховання молоді, поліпшення якості та доступність культурно- дозвіллєвого обслуговування населення, збереження культурної спадщини, популяризація туристичного потенціалу міста шляхом :

- відкриття клубу творчих особистостей міста у міському центрі культури і дозвілля;

- збереження аматорських колективів;

- проведення творч их звіт ів міста в рамках обласної естафети праці та культури;

- проведення загальноміських культурно-освітніх масових заходів.

- організації експедицій до населених пунктів району для збору зразків матеріальної та нематеріальної спадщини;

- поповнення музейних фондів;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, проведення необхідних ремонтних робіт приміщень;

- поповнення бібліотечних фондів;

- о бладнання виставкової зали міського краєзнавчого музею ;

- проведення капітального ремонту приміщень дитячих художньої та музичної шкіл.

Ø у галузі фізичного виховання і спорту – створення умов для залучення всіх категорій населення до здорового способу життя через активні повноцінні заняття фізичною культурою та спортом, зміцнення здоров'я, забезпечення фізичного розвитку жителів міста шляхом:

- створення міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;

- будівництво 2 майданчиків зі штучним покриттям та 2 спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням, капітальний ремонт хокейної коробки ;

- залучення до занять фізичною культурою та спортом у ДЮСШ міського відділу освіти та ДЮСШ «Нафтовик» не менше 10% учнівської молоді.

Ø у галузі молодіжної політики – залучення дітей до активного відпочинку та оздоровлення та участь молоді у громадському житті міста шляхом:

- проведення масових заходів по формуванню здорового способу життя молоді, престижу сім’ї, жінки, матері;

- с півпраця з молодіжними, дитячими та жіночими громадськими організаціями;

- залучення молоді до реалізації молодіжних програм, розвиток молодіжного руху;

- оздоровлення обдарованих, талановитих дітей, та дітей пільгових категорій, впровадження альтернативної форми відпочинку.

Ø у розвитку сфери соціального обслуговування:

- повне задоволення потреб клієнтів з метою подолання бідності шляхом надання зазначеній категорії населення гарантованих державою усіх видів соціальної допомоги, допомоги дітям сиротам та багатодітним сім'ям;

- створення належних умов для прийому громадян шляхом здійснення ремонту приміщення управління праці та соціального захисту населення за рахунок коштів , передбачених Угодою про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку;

- пом’якшення дії несприятливих життєвих обставин та відновлення повноцінного життя через нетрадиційні методи надання соціальних послуг за місцем проживання - створення вільного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями та маломобільних груп населення до об’єктів житлового та громадського призначення, забезпечення їх засобами пересування та реабілітації;

- розширення комплексу медичних, соціальних, фізичних, соціально-психологічних, трудових заходів, спрямованих на підтримання життєдіяльності, соціальної активності людей похилого віку, інвалідів;

- залучення до реабілітації більшого числа психічно – хворих та осіб з розумовою відсталістю, які перебувають в складних життєвих обставинах

- створення мікроклімату, сприятливого для згуртування підопічних територіального центру, спільного проведення ними вільного часу, а також організація їх дозвілля;

- забезпечення реалізації прав бездомних громадян на реєстрацію їх переважного місця знаходження і на отримання соціальних послуг, передбачених законодавством , продовження реформування територіального центру:

- створення центру реабілітації дітей-інвалідів ;

- створення сектору обліку бездомних громадян ;

- створення відділення реабілітації для осіб психічно-хворих та осіб з розумовою відсталістю;

- створення відділення по наданню соціально-побутових послуг (перукарський, дрібний ремонт одягу, взуття, прання, прасування).

5. Моделі функціонування закладів охорони здоров’я, освіти, культури , фізичної культури і спорту, територіального центру соціального обслуговування населення в 2011 році

Охорона здоров’я

Мета розвитку галузі на період до 2011 року спрямована на забезпечення рівного доступу всіх членів територіальної громади до необхідних медичних послуг високої якості, ефективності та результативності цих послуг, поліпшення стану здоров’я населення міста.

Функціонування закладу буде здійснюватись за наступною моделлю:

Відділ охорони здоров’я

Виїзна консультативна допомога

Комунальний заклад «Охтирська центральна районна лікарня» - міжрайонний центр (12 відділень)

Комунальний заклад «Охтирська міська стоматологічна поліклініка» (2 відділення)

Спрямування на стаціонарне лікування та консультації

Модель функціонування галузі охорони здоров’я міста Охтирка передбачає надання населенню міста Охтирки, та Охтирського району, Тростянецького та Велико-Писарівського районів амбулаторно-поліклінічної допомоги з використанням сучасних технологій.

Стаціонарна медична допомога буде надаватись в умовах єдиного медичного простору на базі – КЗ «Охтирська ЦРЛ», КЗ „Охтирська міська стоматологічна поліклініка”, високоспеціалізована та консультативна допомога – в обласних закладах охорони здоров’я.

В 2011 році інфраструктура галузі складатиметься з 2 комунальних закладів: „Охтирська центральна районна лікарня» та „Охтирська міська стоматологічна поліклініка» .

Загалом в лікарняних закладах працюватиме прогнозовано 180 лікарів, в тому числі лікарів загальної практики сімейної медицини - 15 чоловік.

Освіта

Мета розвитку галузі на період до 2011 року :

- забезпечення конституційних прав громадян міста на отримання якісної освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної) ;

- створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти відповідно до потреб громадян міста .

Загальноосвітні навчальні заклади м. Охтирки будуть функціонувати за наступною моделлю :

Відділ освіти Охтирської міської ради

Дошкільний навчальний заклад

Загальноосвітній навчальний заклад

Позашкільний навчальний заклад

Навчальна діяльність

Виховна робота

Соціальний захист

Управлінська діяльність

Методичний кабінет

Навчально-матеріальна база

Шкільний музей

Бібліотека

Їдальня, буфет

Навчальні кабінети

Кабінет психологічної служби

Центр учнівського самоврядування

Медичний кабінет

Спортивна зала

Спортивний майданчик, стадіон

Комп’ютерний клас, інформаційний центр

Кабінети природничо-математичних та технологічних дисциплін

Кабінети із суспільно-гуманітарних дисциплін

Функціонування моделі навчального закладу забезпечує надання освітніх послуг , здійснення виховного процесу, соціальний захист учнів (харчування, медичне обслуговування). Всебічний розвиток дітей здійснюватиметься при дієвій взаємодії загальноосвітнього навчального закладу із позашкільними навчальними закладами та закладами культури.

Інфраструктура закладів освіти м. Охтирки:

- 9 дошкільних навчальних закладів, з них 1 – відомчого підпорядкування ;

- 1 гімназія;

- 7 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів;

- 3 загальноосвітні школи І-ІІ ступенів;

- 1 вечірня (змінна) загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів;

- 3 позашкільних навчальних закладів: Охтирський міський центр дитячої та юнацької творчості, Охтирська станція юних техніків, Охтирська дитячо-юнацька спортивна школа.

Культура

Метою розвитку мережі на період до 2011 року є створення належних умов для творчості, естетичного виховання молоді, поліпшення якості та доступність культурно-дозвіллєвого обслуговування населення ; раціональне використання туристичних ресурсів.

Функціонування закладів культури буде здійснюватися за наступною моделлю :

Відділ культури і туризму

Охтирської міської ради

Міський краєзнавчий музей

Дитяча художня школа

Міський центр культури і дозвілля

Міська централізована бібліотечна

система

Дитяча музична школа

Центральна міська бібліотека для дітей

Центральна міська бібліотека

Міська бібліотека-філія для дітей

Міська бібліотека-філія для дорослих

Модель функціонування мережі культури передбачає функціонування єдиної централізованої мережі. Діяльність вказаної мережі безпосередньо спрямовуватиметься на задоволення культурних потреб населення міста.

Фізична культура і спорт

Метою розвитку галузі на період до 2011 року є створення умов для залучення всіх категорій населення до здорового способу життя через активні повноцінні заняття фізичною культурою та спортом, зміцнення здоров'я, забезпечення фізичного та духовного розвитку суспільства.

Функціонування закладів фізичної культури і спорту у місті буде здійснюватися за наступною моделлю:

Відділ у справах сім ' ї, молоді, фізичної культури і спорту

Дитячо-юнацькі спортивні школи

Спортивні зали

Спортивні майданчик и з видів спорту

Спортивні майдан

чики зі штучним покриттям

Майданчики для загальної фізичної підготовки

Центр «Спорт для всіх»

Модель функціонування галузі фізичної культури і спорту передбачає створення спортивно-оздоровчої мережі, впровадження інноваційних методів, альтернативних форм роботи та охоплення різними формами оздоровлення й відпочинку населення.

Діяльність сфери спрямована на постійне підвищення рівня здоров’я та фізичного розвитку населення міста шляхом:

- залучення до занять фізичною культурою та спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах міста не менше 10 % учнівської молоді.

- забезпечення збереження та розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, збільшення їх фінансування для проведення учбово-спортивної роботи та придбання спортивного інвентаря та обладнання.

- створення сприятливих умов для збереження та розвитку матеріально-технічної бази в сфері фізичної культури і спорту.

Соціальний захист

Мета реорганізації територіального центру на період до 2011року: повне задоволення потреб клієнтів для подолання чи пом’якшення дії несприятливих життєвих обставин та відновлення повноцінного життя через нетрадиційні методи надання соціальних послуг за місцем проживання.

Функціонування територіального центру соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян та інвалідів у центрі буде здійснюватися за наступною моделлю:

Управління праці та соціального захисту населення

КУ «Охтирський міський територіальний центр обслуговування одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів і інвалідів»

Центр соціальної реабілітації змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів з розумовою відсталістю та іншими вадами

Відділення соціально-побутової реабілітації та обліку бездомних громадян

Відділення організації надання грошової та натуральної допомоги

Відділення надання соціально-побутових послуг

Відділення соціальної допомоги вдома

Клуби та гуртки за інтересами для інвалідів та людей похилого віку

Надання соціальної допомоги бездомним громадянам

Модель функціонування КУ "Охтирський міський територіального центр соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян пенсіонерів і інвалідів" направлена на забезпечення високої якості та можливостей вибору соціальних послуг, зниження соціальної нерівності та підвищення ефективності соціальної допомоги найбільш вразливій категорії населення, забезпечення виконання програми державної підтримки малозабезпечених верств населення, одиноких громадян похилого віку, інвалідів, осіб з вадами розумового, психічного та фізичного розвитку, надання соціальної допомоги громадянам, які не мають постійного місця проживання .

Мережа надання соціальних послуг буде розширена шляхом реорганізації в територіальному центрі відділення соціальної реабілітації в центр реабілітації дітей-інвалідів; буде створено відділення реабілітації для осіб психічно хворих та осіб з розумовою відсталістю; створення сектору обліку та надання допомоги бездомним громадянам , відділення по наданню побутових послуг (перукарські, дрібний ремонт одягу, взуття, прання, прасування).

6. Перелік нових інвестиційних проектів суб'єктів господарювання

п/п

Назва інвестиційного проекту

Орієнтовна інвестиційна вартість проект,

млн. грн.

Рік введення в експлуатацію

1

Удосконалення технології виробництва пива та безалкогольних напоїв

8,2

2008-2011

2

Будівництво житлового кварталу з вбудованими і прибудованими приміщеннями соціально-побутового і оздоровчого призначення

70

2011

3

Виробництво будівельних металоконструкцій

10

2011


7. Перелік інвестиційних проектів, спрямованих на розв’язання пріоритетних завдань економічного та соціального розвитку міста Охтирка (забезпечених фінансуванням)

тис. гривень

№ п/п

Назва проекта

Рік початку та закінчення будівництва

Кошторисна вартість

Наявність проектно-кошторисної документації

Форма власності об’єкта

Термін виконання

Усього

залишок на 01.01. 2007

2008

2009

2010

2011

Обсяг фінансування за рахунок

Обсяг фінансування за рахунок

Обсяг фінансування за рахунок

Обсяг фінансування за рахунок

Державного бюджету

Міського бюджету

інших джерел

Державного бюджету

Міського бюджету

інших джерел

Державного бюджету

Міського бюджету

інших джерел

Державного бюджету

Міського бюджету

інших джерел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Всього по місту

51156,3

51156,3

0,0

0,0

0,0

5928,8

1251,6

7451,3

5970,0

260,0

8196,5

6652,0

1300,0

9016,1

5130,0

0,0

1

Реконструкція очисних споруд

2010

2750,0

2750,0

виготов-ляється

комунальна

2500,0

250,0

2

Капітальний ремонт системи вуличного освітлення з впровадженням енергозберігаючих технологій

2008-2011

330,0

330,0

виготов-ляється

комунальна

30,0

100,0

100,0

100,0

3

Реконструкція мосту по вул. Жовтневій

2008

6321,0

6321,0

виготов-лена

комунальна

5121,0

1200,0

4

Реконструкція мосту по вул. Фрунзе

2011

5500,0

5500,0

виготовляється

комунальна

5000,0

500,0

5

Реконструкція системи водовідведення дощових, талих, грунтових вод з території міста

2008-2011

700,0

700,0

виготов-ляється

комунальна

100,0

200,0

200,0

200,0

6

Будівництво 2 резервуарів питної води ємністю 1 тис.м.куб.

2011

1300,0

1300,0

виготов-лена

комунальна

1100,0

200,0

7

Реконструкція теплових мереж міста

2008-2011

1600,0

1600,0

виготов-ляється

комунальна

400,0

400,0

400,0

400,0

8

Будівництво міських мереж водопостачання

2010

1150,0

1150,0

виготов-ляється

комунальна

1000,0

150,0

9

Модернізація ліфтів

2008-2011

750,0

750,0

виготов-ляється

комунальна

250,0

250,0

250,0

10

Капітальний ремонт житлового фонду

2008-2011

8697,9

8697,9

виготов-ляється

комунальна

845,0

3475,3

600,0

497,5

700,0

1780,1

800,0

11

Капітальний ремонт дорожнього покриття

2008-2011

2600,0

2600,0

виготов-ляється

комунальна

500,0

600,0

700,0

800,0

12

Капітальний ремонт житлового будинку по пров. Харківському, 8

2009

2000,0

2000,0

виготов- лена

кому-нальна

1600,0

400,0

13

Реконструкція міської водогінної мережі по вул. Гафановича

2009

800,0

800,0

вигото-влена

кому-нальна

640,0

160,0

14

Реконструкція (санація) каналізаційного колектора по вул. Червоноармійській

2009

2580,0

2580,0

виготов-лено

кому-нальна

580,0

1600,0

400,0

15

Будівництво міського парку відпочинку

2008-2010

2090,0

2090,0

виготов-лено

кому-нальна

290,0

900,0

900,0

16

Реконструкція теплозабезпечення
ДНЗ "Струмочок"

2009-2010

650,0

650,0

виготовляється

комунальна

50,0

600,0

17

Реконструкція теплозабезпечення
ЗОШ №8

2010-2011

650,0

650,0

виготовляється

комунальна

50,0

600,0

18

Реконструкція теплозабезпечення
ЗОШ №9

2009-2010

650,0

650,0

виготовляється

комунальна

50,0

600,0

19

Будівництво газопроводу середнього тиску до ДНЗ "Теремок"

2008-2009

330,0

330,0

виготовляється

комунальна

30,0

300,0

20

Реконструкція теплозабезпечення
ЗОШ №2

2008

650,0

650,0

виготов-лена

комунальна

650,0

21

Капітальний ремонт даху ЗОШ №3

2011

330,0

330,0

виготовляється

комунальна

330,0

22

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво топкової ЗОШ №11

2009,0

30,0

30,0

виготовляється

комунальна

30,0

23

Будівництво каналізації ДНЗ "Берізка"

2009

200,0

200,0

виготов-лена

комунальна

200,0

24

Капітальний ремонт приміщення Охтирської гімназії

2008-2009

1503,0

1503,0

вигото-лення

кому-нальна

521,0

482,0

240,0

260,0

25

Капітальний ремонт даху і фасаду приміщення початкової школи Охтирської гімназії

2008

380,0

380,0

виготов-лена

кому-нальна

180,0

200,0

26

Реконструкція теплозабезпечення ДНЗ "Орлятко"

2008

299,0

299,0

вигото-влена

комун-нальна

299,0

27

Реконструкція теплозабезпечення ЗОШ №11

2008

200,0

200,0

виготов-лена

кому-нальна

200,0

28

Реконструкція теплозабезпечення ЗОШ №4

2008

292,2

292,2

виготов-лена

кому-нальна

92,3

199,9

29

Ремонт даху ЗОШ №1

2011

400

400

виготов-лена

кому-нальна

400

30

Облаштування внутрішнього санітарно-технічного вузла у ЗОШ № 8

2008-2009

115,0

115,0

виготов-ляється

кому-нальна

15,0

100,0

31

Облаштування внутрішнього санітарно-технічного вузла у ЗОШ № 9

2008-2009

115,0

115,0

виготов-ляється

кому-нальна

15,0

100,0

32

Облаштування внутрішнього санітарно-техічного вузла в ОМЦДЮТ

2008

20,0

20,0

виготов-ляється

кому-нальна

20,0

33

Облаштування внутрішнього санітарно-технічного вузла у ЗОШ №1

2008

107,0

107,0

виготов-лено

кому-нальна

107,0

34

Облаштування внутрішнього санітарно-технічного вузла у ЗОШ №7

2009

50,0

50,0

-

кому-нальна

50,0

35

Ремонт підлоги в їдальні ЗОШ №5

2009

50,0

50,0

-

кому-нальна

50,0

36

Реконструкція вузлів обліку у ЗОШ №7,8,9, філії ОМЦДЮТ, ДНЗ "Струмочок", ДНЗ "Теремок"

2008

170,5

170,5

виготовлена

кому-нальна

170,5

37

Реконструкція спортивного майданчика із штучним покриттям по вул. Фрунзе, 4

2008-2009

250,0

250,0

виготов-лена

комунальна

220,0

30,0

38

Капітальний ремонт хокейної коробки по пров. Лісному, 3

2009

15,0

15,0

виготов-ляється

комунальна

15,0

39

Реконструкція майданчика зі штучним покриттям по вул.Леніна,2 (ЗОШ №1)

2011

436,0

436,0

виготов-ляється

комунальна

136,0

300,0

40

Реконструкція майданчика зі штучним покриттям по вул. Червоноармійська, №107 (ЗОШ №5)

2009

386,0

386,0

виготов-ляється

комунальна

136,0

250,0

41

Реконструкція спортивного майданчика з тренажерним обладнанням по вул.Шевченко, 22 (ЗОШ №3)

2010

90,0

90,0

виготов-ляється

комунальна

39,0

51,0

42

Реконструкція спортивного майданчика з тренажерним обладнанням по вул.Пушкіна, 4 (ЗОШ №4)

2010

90,0

90,0

виготов-ляється

комунальна

39,0

51,0

43

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію великої зали та сцени міського центру культури і дозвілля

2009

400,0

400,0

-

комунальна

400,0

44

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщення міського краєзнавчого музею

2011

100,0

100,0

-

комунальна

100,0

45

Капітальний ремонт приміщення дитячої художньої школи

2009

55,0

55,0

-

комунальна

55,0

46

Ремонт покрівлі дитячої музичної школи

2009

60,0

60,0

-

комунальна

60,0

47

Капітальний ремонт теплової мережі педіатричного відділення КЗ "Охтирська ЦРЛ"

2008

190,0

190,0

виготовлена

кому-нальна

190,0

48

Капітальний ремонт жіночої консультації КЗ "Охтирська ЦРЛ"

2008

174,8

174,8

виготовлена

кому-нальна

174,8

49

Капітальний ремонт педіатричного відділення КЗ "Охтирське ЦРЛ"

2008

300,0

300,0

виготов-ляється

кому-нальна

300,0

50

Капітальний ремонт пологово-гінекологічного віддлення КЗ "Охтирська ЦРЛ" з виготовленням проектно-кошторисної документації

2008-2010

1600,0

1600,0

вигото-вляється

кому-нальна

100,0

200,0

1300,0

51

Будівництво пам"ятника потерпілим від аварії на ЧАЕС з виготовленням проектно-кошторисної документації

2008-2009

165,0

165,0

-

кому-нальна

15,0

150,0

52

Будівництво пам"ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 р.р. з виготовленням проектно-кошторисної документації

2008-2009

95,0

95,0

-

кому-нальна

15,0

80,0

53

Реконструкція та реставрація Свято-Покровського кафедрального собору

2008

40,0

40,0

-

-

40,0

54

Реконструкція приміщення КУ "Охтирський міський територіальний центр соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів і інвалідів

2008

179,2

179,2

виготов-ляється

кому-нальна

179,2

55

Розширення ЦРЛ на 200 ліжок з поліклінікою

169,7

169,7

виготовлена

кому-нальна

169,7

Фінансування здійснюється за рахунок коштів цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області у складі спеціального фонду обласного бюджету


8. Перелік інвестиційних проектів, спрямованих на розв'язання пріоритетних завдань
економічного та соціального розвитку міста Охтирка
(що потребують додаткового фінансового ресурсу)

№ з/п

Назва інвестиційного проекту

Загальна вартість,
тис.грн.

м.Охтирка

254200

1

Будівництво 140 км доріг з твердим покриттям

140000

2

Реконструкція полігону твердих побутових відходів

650

3

Капітальний ремонт житлового фонду міста

60000

4

Реконструкція 4 міських кладовищ

2500

5

Реконструкція 9 км системи гарячого водопостачання міста

1500

6

Очищення 11 км русла р.Охтирка

7700

7

Придбання пересувної стоматологічної установки

500

8

Придбання апарату для інгаляційного наркозу

200

9

Придбання обладнання для ортоптичного кабінету дитячої поліклініки

100

11

Придбання обладнання для акушерсько-гінекологічного відділення
КЗ "Охтирська ЦРЛ"

200

12

Розширення ЦРЛ на 200 ліжок з поліклінікою

40000

13

Заміна котлів старої модифікації на енергозберігаючі моделі ЗОШ І-ІІІ ступенів №7

500

14

Капітальний ремонт міського краєзнавчого музею

350

9. Фінансове забезпечення програми

Програмою визначені наступні джерела фінансування:

Джерела фінансування

Всього, тис. грн.

У тому числі по роках, тис. грн.

2008

2009

2010

2011

Загальний обсяг фінансування,

в тому числі:

51156,3

7180,4

13681,3

1 6148,5

14146,1

Державний бюджет

24663,9

-

7451,3

8196,5

9016,1

Міський бюджет

23680,8

5928,8

5970,0

6652,0

5130,0

Інші джерела фінансування соціальної сфери

2811,6

1251,6

260,0

1300,0

-

При визначенні фінансового забезпечення Програми запроваджуються наступні підходи.

Інвестиційні проекти, спрямовані на розв’язання пріоритетних завдань економічного і соціального розвитку міста, передбачають залучення коштів державного, міського бюджетів та інших джерел фінансування (зокрема, коштів цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області у складі спеціального фонду обласного бюджету).

З метою реалізації інвестиційних проектів, що потребують додаткового залучення фінансових ресурсів, необхідно спрямувати зусилля до пошуку залучення вищезазначених та альтернативних джерел.

Реалізація інвестиційних проектів та проектів з відновлення виробничої діяльності суб’єктів господарювання здійснюється за рахунок інвестиційних коштів господарюючих суб’єктів, внутрішніх та іноземних інвестицій, кредитних коштів тощо.

10. Моніторинг і оцінка реалізації Програми

Результати реалізації середньострокової програми економічного та соціального розвитку міста на 2008-2011 роки визначаються шляхом проведення моніторингу соціально-економічного розвитку міста.

Для проведення моніторингу застосовуються показники соціально-економічного розвитку міста (додаток 1) та основні показники виконання програми (додаток 2) .

Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення ефективності реалізації Програми.

Моніторинг проводиться на підставі даних відділів та управлінь міської ради, відділу статистики в Охтирському районі.

Відповідальні виконавці щоквартально аналізують хід реалізації Програми та надають управлінню економіки та інвестиційної політики міської ради звіт і пропозиції щодо заходів з її виконання до 10 числа місяця, наступного за звітним, за підсумками року – до 1 лютого.

Управління економіки та інвестиційної політики міської ради щороку
до 25 квітня, 25 липня, 25 жовтня та до 1 березня узагальнює подану інформацію, готує звіт про реалізацію Програми та подає його на розгляд міському голові.

Звіт про реалізацію Програми щороку за підсумками І кварталу, І півріччя, 9 місяців заслуховується на засіданнях виконавчого комітету міської ради під час розгляду питання про соціально-економічний розвиток міста, за підсумками року - на засіданні міської ради, висвітлюється у засобах масової інформації.

Координацію дій між виконавцями Програми здійснює управління економіки та інвестиційної політики Охтирської міської ради.

Контроль за реалізацією Програми покладається на управління та відділи міської ради.

Додаток 1

Основні прогнозні показники

економічного і соціального розвитку міста
на 2008-2011 роки

Показники

Одиниця виміру

2006 рік звіт

2007 рік

звіт

Прогноз

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Розвиток основних сфер економічної діяльності

Темп росту обсягів виробництва продукції промисловості у порівнянних цінах (у % до попереднього року )

%

107,4

101,9

100,5

100,5

101,0

101,0

Впровадження нових технологічних процесів, всього

одиниць

5

2

3

4

5

6

з них маловідходних, ресурсозберігаючих

одиниць

1

-

-

1

2

3

Освоєння нових видів продукції, всього

одиниць

9

7

7

7

8

8

з них нових видів техніки

одиниць

9

7

7

7

8

8

Кількість видів продукції, сертифікованої на відповідність міжнародним стандартам

одиниць

1

1

2

2

2

5

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування:

у фактичних цінах

млн.грн.

192,5

2 37,6

240,0

2 45,0

2 5 0,0

255,0

у порівнянних цінах у % до попереднього року

%

104,0

102,8

101,0

102, 1

102, 0

102, 0

Обсяг інвестицій в основний капітал у розрахунку на одну особу

грн.

3917,3

4768,9

4819,3

4929,6

5030,1

5141,1

Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець року

тис.дол.США

1239,8

1 138,0

1138,0

1143,0

1 143,0

1143,0

у % до попереднього року

%

100,4

91,8

100,0

100,5

100,0

100, 0

Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець року в розрахунку на одну особу

дол.

США

25,2

22,9

22,9

23,0

23,0

23,0

Показники рівня життя

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу

тис.осіб

13,2

12,7

12,8

12,9

13,0

13,1

Середньорічна чисельність найманих працівників малих підприємств

тис.осіб

1,279

1,123

1,335

1,370

1,400

1,440

Фонд оплати праці робітників і службовців, працівників сільського господарства, малих підприємств (без військовослужбовців)

млн.грн.

208,10

255,41

315,73

394,99

493,30

617,14

Фонд оплати праці штатних працівників (робітників і службовців, працівників сільського господарства) великих та середніх підприємств

млн.грн.

201,33

252,73

305,72

382,15

476,92

596,14

Фонд оплати праці працівників малих підприємств

млн.грн.

6,77

7,85

10,01

12,84

16,38

21,00

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн.

1271,0

1648,0

2000,0

2500,0

3120,0

3900,0

у тому числі:

у промисловості

грн.

1565,0

1923,0

2438,0

3048,0

3810,0

4760,0

в оптовій та роздрібній торгівлі

грн.

540,0

599,0

680,0

800,0

1100,0

1300,0

Середньомісячна заробітна плата одного штатного найманого працівника малих підприємств

грн.

440,92

582,87

625,00

781,00

975,00

1215,00

Темп зростання (зменшення) реальної заробітної плати у відсотках до попереднього року

%

131,6

132,2

125,0

125,0

124,8

125,0

Показники розвитку споживчого ринку

Обсяги обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб)

млн.грн.

106,3

11 4 , 6

120 ,0

122 ,0

125 ,0

128 ,0

Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб)

%

113,9

10 7,8

104,7

10 1,7

102,5

102,4

Обсяги реалізованих послуг, всього

млн.грн.

9,9

15,6

17,1

17,5

18,1

19,1

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг у порівняних цінах

%

105,7

157,5

109,6

102,3

103,4

105,5

Населення та ринок праці

Середньорічна чисельність наявного населення

тис.чол.

49,8

49, 8

49,8

49,7

49,7

49,6

Пропозиція робочої сили ( чисельність незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості на початок року та звернулись за сприянням у працевлаштуванні протягом року ) усього

чол.

2821

2476

2570

2580

2580

2590

Охоплено активними заходами зайнятості

чол.

2044

1895

1890

1940

1990

2010

У тому числі:

Працевлаштовано

чол.

1427

1389

1420

1430

1450

1470

Проходило профнавчання

чол.

203

176

220

260

270

270

Залучено до виконання громадських робіт

чол.

414

287

250

250

270

270

Рівень охоплення активними заходами

%

72,4

77,0

73,5

75,0

76,0

76,0

Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності - всього

місць

1443

1252

1250

1250

1230

1200

у тому числі:

у промисловості

місць

362

194

195

195

200

210

у будівництві

місць

5

20

20

30

25

25

у торгівлі

місць

612

768

750

730

750

760

Кількість легалізованих робочих місць

місць

84

78

90

92

95

98

Рівень виконання планових показників по створенню нових робочих місць

%

134,9

100,2

100,0

100,0

100,0

100,0

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах

тис.чол.

1,315

1,156

1,370

1,400

1,430

1,450

Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва

місць

993

892

920

925

930

935

Розвиток малого підприємництва

Кількість малих підприємств

одиниць

237

216

216

217

218

219

Темп зростання (зменшення) кількості малих підприємств, у відсотках до попереднього року

%

95,2

91,1

100,0

100,5

100,5

100,5

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб

одиниць

3663

3839

3980

4000

4020

4030

Темп зростання (зменшення) зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності –фізичних осіб, у відсотках до попереднього року

%

104,4

104,8

103,7

100,5

100,5

100,3

Обсяг фінансування розвитку малого підприємництва за рахунок міського бюджету

тис. грн.

20

25

30

35

40

45

Додаток 2

Очікувані результати
виконання програми економічного
та соціального розвитку міста на 2008-2011 роки

№ п/п

Найменування показника виконання Програми

2008

2009

2010

2011

показник

тис.грн.

показник

тис.грн.

показник

тис.грн.

показник

тис.грн.

1

Виробнича сфера

1.1.

Створення нових робочих місць, місць

195

х

195

х

200

х

210

х

2.

Капітальне будівництво

Введення в експлуатацію загальної площі житла, кв.м

2.1

Всього по місту:

3150

3650

4000

15740

2.2.

20-ти кв.ж/б по .пр.Друкарському,9,

1650

2.3.

20-ти кв.ж/б по пр.Друкарському,9а,

1650

2.4

94-х кв.ж/б з вбудованими і прибудованими приміщеннями соціально-побутового і оздоровчого призначення по вул. Чкалова

11740

2.5

Індивідуальне житлове будівництво

1500

2000

4000

4000

3

Житлово -комунальне господарство

3.1

Будівництво водопровідних мереж, од.

1

800,0

1150

3.2

Реконструкція теплових мереж, од.

1

400

1

400

1

400

1

400

3.3

Реконструкція очисних споруд, од.

1

2750

3.4

Капітальний ремонт мостів, од.

1

6321

1

5500

3.5

Капітальний ремонт дорожнього покриття

500

600

7 00

8 00

3.6

Реконструкція системи водовідведення

100

200,0

200,0

200,0

3.7

Будівництво резервуарів питної води, од.

2

1300,0

3.8

Вуличне освітлення, км

30

9

100

9

100

9

100

4

Охорона здоров"я

4.1

Капітальний ремонт теплової мережі педіатричного відділення КЗ «Охтирська ЦРЛ»

1

190,0

4.2

Капітальний ремонт відділень закладів охорони здоров'я, од.

1

174,8

1

400,0

1

1500,0

5

Освіта

5.1

Капітальний ремонт та реконструкція закладів освіти, од.

2

1383

1

500,0

2

730,0

5.2

Реконструкція систем теплозабезпечення закладів освіти, од.

4

1441,2

100,0

2

125 0

1

600

5.3

Кількість придбаних навчальних кабінетів, од.

1

145

1

145

1

145

6

Культура і туризм

6.1

Капітальний ремонт приміщення дитячої художньої школи

1

55,0

6.2

Ремонт покрівлі дитячої музичної школи

1

60,0

6.3

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію великої зали та сцени міського центру культури і дозвілля

400,0

6.4

Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення ремонту приміщення міського краєзнавчого музею

100,0

7

Фізична культура і спорт

7.1

Будівництво спортивних майданчиків, в т.ч.:

- з штучним покриттям;

1

386,0

1

436,0

- з тренажерним обладнанням.

2

180,0

7.2

Реконструкція хокейної коробки

1

15,0

Секретар міської ради                                                                                В.І.Попович

 
< Попередня   Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

23 січня 2019 о 15.00 в приміщенні районного будинку культури відділом молоді та спорту організовано міський конкурс КВН на "Кубок міського голови".

Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до яскравого дійства від майстрів шкільного дотепного гумору, влучного слова та гарного настрою.

 
22 січня о 14.30 у сквері біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбудеться маніфестація "Шлях до соборності", присвячена Дню Соборності України 
 
Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради 3 14.01.2019 по 19.01.2019
 
Детальніше...
 
Графік проведення засідань постійних комісій на січень 2019 року
Детальніше...
 
29 січня 2019 року о 09.00 в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 54 сесії міської ради
 
План робіт інспекції з благоустрою Охтирської міської ради на січень 2019 року
Детальніше...