.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Головна arrow Економіка arrow Сфера побутового обслуговування arrow Права та обов’язки виконавця та замовника при укладенні угоди про надання побутових послуг
Права та обов’язки виконавця та замовника при укладенні угоди про надання побутових послуг
12.09.18
dogovir.jpg
Надання побутових послуг є однією з головних структурних частин сфери послуг, котра сьогодні швидко розвивається і покликана задовольнити різного роду сімейно-побутові потреби людини
          Діяльність з надання побутових послуг регулюється цілим рядом законодавчих та нормативно-правових актів.
 А  саме:   Цивільним  кодексом  України,  Законами України  "Про захист прав споживачів", "Про патентування  деяких  видів  підприємницької діяльності", "Про застосування реєстраторів  розрахункових  операцій  у  сфері  торгівлі, громадського харчування та послуг",  "Про забезпечення санітарного та епідемічного  благополуччя  населення", іншими нормативно-правовими  актами,  Правилами  побутового  обслуговування населення,  затвердженими Постановою КМУ № 313 від 16.05.94 
         Виконавці  здійснюють побутове  обслуговування   населення  після  їх державної реєстрації, як суб'єктів підприємницької  діяльності,  а  у випадках  передбачених  законодавством, — за  наявності  торгового (спеціального торгового) патенту.
        Побутові послуги надаються замовникам згідно  з угодами,  документальним  підтвердженням укладення яких є такі документи:  договір,  розрахунковий  документ встановленої форми.
        Права,  обов'язки,  відповідальність  виконавця  і замовника,   передбачені цими Правилами, діють з моменту укладення угоди про надання побутової  послуги. 
         Виконавець має право на відмову у прийманні замовлень на побутові пос-луги, якщо він не може забезпечити належне їх виконання. 
        Замовлення на послуги приймаються як у приміщенні виконавця, так  і поза його межами з обов'язковим оформленням угоди, як це передбачено пунктом цих Правил. 
        Термін виконання замовлення встановлюється за погодженням сторін. 
        Розрахунковими документами, що засвідчують факт надання послуги, мо-жуть бути:  касовий чек - для виконавців,  які  у  розрахунках  із  замовниками використовують реєстратори розрахункових операцій (розрахункова квитанція у разі виходу такого реєстратора з ладу або тимчасового відключення електро-енергії),   квитанція  -  для виконавців,  які згідно із законодавством не застосовують таких реєстраторів.
      Розрахунки  із замовниками  за надані послуги здійснюються у готівковій, безготівковій чи в іншій формі відповідно до законодавства. 
         Порядок оплати вартості послуг визначається виконавцем за погодженням  із замовником. Він може передбачати повний розрахунок під час оформлення замов-лення або часткову оплату з остаточним розрахунком під   час отримання замовлення. В останньому випадку після кожної завершеної  і  сплаченої операції з надання послуги замовнику видається розрахунковий документ. 
           Вартість послуг і матеріалів виконавця оплачується замовником за ціна-ми, що діяли на день оформлення замовлення, якщо інше не передбачено умо-вами угоди. 
       У разі надання виконавцем на прохання замовника додаткових послуг, не передбачених замовленням, їх вартість оплачується замовником за цінами, що 
діяли на час оформлення замовлення на ці послуги. 
          Замовлення  на  послуги  можуть  виконуватися як із сировини, комплек-тую чих виробів та інших  матеріалів (далі - матеріали)  виконавця, так  і  мате-ріалів замовника. 
           Вартість  речей і матеріалів  замовника  визначається  та  оформлюється документально за погодженням сторін або на основі поданих документів, що 
засвідчують їх ціну. 
           Види,  кількість   і якість   матеріалів,   необхідних  для надання послуг, визначаються виконавцем відповідно до нормативно-технічних документів за погодженням із замовником.  У разі відсутності  матеріалів або неможливості під час оформлення  замовлення  визначити  необхідний  для  надання  побу-тової  послуги  обсяг матеріалів,  використання  їх  попередньо  погоджується  із  замовником,  а вартість оплачується ним після виконання послуг за цінами, що діяли на день надходження матеріалів. 
           Підставою   для   одержання   замовлення  (послуги)    є    пред'явлений  касовий   (товарний)    чек,   договір,   квитанція   чи   квиток.  У  раз    втрати замовником  документа,  що  надає  йому   право  на  отримання   замовлення, останнє  видається  за  письмовою  заявою  замовника  та поданням документа,  який  посвідчує  його особу.  Одночасно  поновлюється  право  замовника  на гарантійне     обслуговування,  якщо  таке  обслуговування передбачене нормативно-технічними документами  на  виконання цього замовлення.  Гарантійні зобов'язання   виконавця  стосовно   надання  послуг  визначаються  Законом України  "Про захист прав споживачів" та  відповідними  нормативно-правовими актами.  Документами, що надають право замовникові на вимогу  усунення  недоліків  у гарантійний термін,  є касовий (товарний)  чек,  договір, 
квитанція або гарантійний талон. 

Обов'язки, права та відповідальність виконавця 

Виконавець зобов'язаний забезпечити: 
- надання  послуг  відповідно  до вимог  цих Правил, інших нормативно-право-вих актів та умов угоди;  
- виконання гарантійних зобов'язань щодо виготовлених виробів і відремон-тованих ним речей; 
- дотримання термінів виконання замовлення; 
- належний рівень культури обслуговування; 
- надання замовникові повної, доступної та достовірної  інформації   про послу-ги; 
- збереження прийнятих від замовника для надання послуги речей та матеріалів, а також використання їх за призначенням; 
- відшкодування  збитків,  заподіяних  замовнику  невиконанням або не належ-ним виконанням умов угоди, а також у разі втрати, псування чи пошкодження із  своєї вини речей та матеріалів, прийнятих від замовника для надання послуг, у розмірах, передбачених угодою; 
- дотримання встановленого режиму роботи; 
- виплату  замовникові  у разі  порушення умов  угоди  неустойки (пені),  якщо  це передбачено умовами угоди. Виплата неустойки (пені) не звільняє виконавця від виконання замовлення; 
- повернення  замовникові  невикористаних  матеріалів,  наданих  замовником,   а також, за його бажанням, усіх замінених за плату деталей та комплектуючих виробів; 
- попередження  замовника  про недоброякісність  або  непридатність  матеріа-лів, наданих   замовником,   а також   про  інші незалежні  від виконавця обста-вини,  що можуть погіршувати споживчі властивості замовлення. 
        Виконавець  має  право  відмовитися  від  виконання  угоди  у  разі,  коли замовник, незважаючи на своєчасне і обґрунтоване  попередження,  у відповідний термін  не замінить свої  недоброякісні  або  непридатні  матеріали,  не змі-нить  вказівок  про спосіб виконання послуги. 
         
       У разі неявки замовника за отриманням виробу  виконавець  має право через  шість   місяців   після   визначеного   угодою терміну  виконання  замовлення  і  після дворазового  письмового  нагадування  (з повідомленням)  реалізувати  виріб  в установленому порядку. При цьому кошти, отримані від реалізації,  за вирахуванням сум,  які  належать виконавцеві (у тому числі витрат на повідомлення  замовника  про   виконання  замовлення,  його зберігання і реал-зацію), вносяться на депозит нотаріальної контори на ім'я замовника. 
      У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, визначених цими  Правилами та угодою, виконавець несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством та угодою між ним і замовником. 
      Виконавець  не  звільняється  від  відповідальності  у разі псування чи пошкодження речей та матеріалів внаслідок їх особливих властивостей, які він не зміг виявити під час прийняття замовлення.
       Виконавець  не  несе  відповідальності  за  недоліки  у  наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли не з його вини. 
       Претензії  до  якості  виконання  замовлення  не  задовольняються  у разі, якщо замовник не підтвердить своїх вимог. 
 
Обов'язки та права замовника 
     Замовник зобов'язаний прийняти та оплатити вартість наданих згідно з умовами угоди послуг. 
   
  У разі неотримання замовником без поважних причин замовлення у визначений угодою  термін  з  урахуванням  обумовленого  пільгового  терміну,  він  повинен  відшкодувати виконавцю вартість зберігання замовлення. 

Замовник має право на: 
- повну, доступну та достовірну інформацію про послуги і виконавця; 
- безпеку  послуг   для   його  життя,  здоров'я,  майна та навколишнього природного середовища;
- перевірку якості наданої йому послуги. 
      У процесі  виконання  замовлення  замовник  має  право  вносити  до нього часткові   зміни,   які  приймаються  виконавцем  за  умови,  що  виконання  їх технічно і технологічно можливе.   Якщо   зміни  впливають  на вартість послуги,  їх внесення повинно бути  оформлене  документально  і  враховане  під  час  остаточного  розрахунку за надані послуги за цінами, які діяли на час внесення змін. 
      Замовник  має право  анулювати  замовлення  і  розірвати  угоду  з  власної  ініціативи  до  закінчення терміну  його  виконання.  При  цьому  замовник оплачує  виконавцю  вартість  виконаної  роботи  і  відшкодовує  йому збитки, заподіяні розірванням угоди. 
       У разі невиконання або неналежного виконання виконавцем умов угоди замовник користується правами, наданими законодавством. 
      Таким  чином,  з метою захисту своїх прав та інтересів  та задля уникнення конфліктних ситуацій з виконавцем послуги споживачу необхідно чітко знати свої права та обов’язки при укладенні угоди про надання побутових послуг.

 
Наступна >

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

Графік прийому громадян депутатами Охтирської міської ради з 24.06.2019 по 30.06.2019
Детальніше...
 
27 червня 2019 о 15.00 в міському центрі культури і дозвілля відбудеться тематичний захід "Конституція - основний закон для влади і громади". 
Вхід вільний.
 
25 червня 2019 року о 8:00 відбудеться засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій
 
24 червня 2019 року о 9.00 відбудеться засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій
 
26 червня о 19.00 годині на Успенській площі збираються випускники закладів загальної середньої освіти м.Охтирка для участі у святковій ході. Початок ходи о 19.30.
З 20.00 на стадіоні "Нафтовик" відбудеться міський випускний вечір "Журавлиний вирій-2019".
Детальніше...
 
Упродовж червня-липня 2019 року проводитиметься обласний конкурс соціальної реклами «Я пишаюсь, я – УКРАЇНЕЦЬ!» у двох номінаціях: відеоролик та соціальний макет,  ініційований управлінням молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації спільно із Сумським обласним осередком Національної спілки краєзнавців України у рамках підготовки та відзначення на Сумщині 360-ї річниці перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві.
Детальніше...