.

Корисні посилання

 

 

Календар свят і подій.


Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників виконавчого комітету Охтирської міської ради
20.04.16
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
загальними зборами трудового колективу
виконавчого комітету Охтирської міської ради
протокол  № _____  від   “___” ____________2016 року
 

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку працівників 
виконавчого комітету Охтирської міської ради
 

1.Загальні положення
1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету Охтирської міської ради (далі - Правила) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закону України "Про державну службу", Закону України "Про адміністративні послуги", регламенту роботи виконавчого комітету Охтирської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради від 20.06.2012 № 109, інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу трудових відносин, з метою забезпечення чіткої організації праці, належних та безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни та надання якісних адміністративних послуг.
1.2. Трудова дисципліна забезпечується створенням з боку керівництва Охтирської міської ради необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну та якісну працю.
До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються заходи дисциплінарного впливу.
1.3. Правила є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами місцевого самоврядування та робітниками і службовцями виконавчого комітету Охтирської міської ради незалежно від посади та виконуваної роботи.
1.4.  Правила затверджуються та змінюються зборами трудового колективу.
1.5. Правила доводяться до відома працівників виконавчого комітету. 
1.6. Питання, пов'язані із застосуванням Правил, вирішуються міським головою в межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України і цими Правилами, разом або за погодженням із профспілковим комітетом Охтирської міської ради.
2. Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників
          2.1. Працівники виконавчого комітету Охтирської міської ради реалізують свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору. Відбір працівників здійснюється на конкурсній основі чи  за  іншою  процедурою,  передбаченою законодавством України. 
Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів Охтирської міської ради та Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів Охтирської міської ради розробляється відділом організаційно-кадрової роботи та контролю  і затверджується розпорядженням міського голови.
Під час прийняття на роботу працівники мають подати:
- особисту заяву;
- особову картку (ф.П2-ДС) з додатками, та фотокарткою розміром 4 х 6 см;
- диплом про освіту;
- документ про присвоєння наукового ступеня чи звання (якщо є);
- паспорт,
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
- підписані   претендентом  попередження  про  встановлені законодавством   України  обмеження,  пов'язані  з  прийняттям  на  службу   в органи місцевого самоврядування та  її  проходженням;
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік (для посадових осіб місцевого самоврядування); 
- довідку з попереднього місця роботи про використання відпусток (для осіб, які приймаються на роботу в порядку переведення); 
- трудову книжку, оформлену в установленому порядку, 
- для осіб призовного віку військово-облікові документи;
- документи, що посвідчують наявність пільг (якщо є);
- свідоцтво про обов'язкове державне соціальне страхування;
- медичну   довідку  про   стан   здоров'я  за  формою, встановленою   МОЗ   (у   разі   проходження   особою  спеціальної перевірки).
Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається. 
При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством.
Якщо за певних умов змінюються особові дані працівника (зміна прізвища, адреси місця проживання тощо), він зобов'язаний повідомити про це відділ організаційно-кадрової роботи та контролю і внести зміни до особової картки.
2.2. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на зайняття посади у виконавчому комітеті Охтирської міської ради, може проводитися їх стажування терміном до двох місяців або встановлюватися випробування на строк до 6 місяців. Проходження стажування оформляється планом стажування.  Після закінчення терміну стажування особою, відповідальною за стажування подається  міському голові доповідна записка про результати стажування з висновками щодо можливості призначення стажиста на посаду.
Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування. Трудовий договір з ним може бути припинений лише на загальних підставах. 
2.3. Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу відповідно до статті 11 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Про складання Присяги робиться запис у трудовій книжці.
2.4. До початку роботи за укладеним трудовим договором працівник має ознайомитися під розписку з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, умовами праці, своїми правами та обов'язками, а також пройти інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.
2.5. Прийняття на роботу оформляється розпорядженням міського голови, зі змістом якого працівник ознайомлюється під підпис. У розпорядженні має бути зазначено найменування посади, категорія, ранг, умови оплати праці.
2.6. Для всіх працівників, які працюють у виконавчому комітеті Охтирської міської ради понад п'ять днів, ведуться записи у трудових книжках. Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.
Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі організаційно-кадрової роботи та контролю апарату міської ради та її виконавчого комітету. 
Ведення трудових книжок здійснюється відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58. 
2.7. Дія трудового договору може бути припинена тільки з підстав, та у порядку, визначених чинним законодавством України. 
2.8. За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 КЗпП України.
Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво Охтирської міської ради письмово за два тижні.
У разі розірвання трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, працівник звільняється у строк, який він просить.
Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково в разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення адміністрацією Охтирської міської ради законодавства про працю, трудового договору та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.
2.9. Припинення дії трудового договору за ініціативою міського голови може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП України, та інших підстав, передбачених законодавством.
2.10. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1-3 і 5-7 та 8 статті 36 КЗпП України.
2.11. Підставами для припинення служби в органах місцевого самоврядування також є:
- порушення  посадовою особою місцевого самоврядування присяги, 
передбаченої  статтею  11  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування;
- неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений строк;
- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування;
- досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
2.12. Припинення трудового договору оформляється розпорядженням міського голови, текст якого оголошується працівникові під підпис.
2.13. У день звільнення працівнику видається трудова книжка та виплачується всі належні йому від установи суми. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, керівництво Охтирської міської ради зобов'язане письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. Днем звільнення вважається останній день роботи.
2.14. Перед розірванням трудового договору працівник зобов'язаний повністю розрахуватися за одержані ним матеріальні цінності, повернути службове посвідчення, передати всі службові документи іншій особі, визначеній керівником. 
3.Основні обов'язки працівників
Основними обов’язками працівників виконавчого комітету Охтирської міської ради є додержання вимог:
- Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про державну службу», Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закону України "Про адміністративні послуги", регламенту роботи виконавчого комітету Охтирської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради від 20.06.2012 № 109, інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу трудових відносин;
- забезпечення ефективної роботи та чесне і сумлінне виконання обов'язків, завдань відповідно до своєї компетенції; 
- сумлінне виконання покладених на них обов'язків відповідно до посадових інструкцій, своєчасне і точне виконання законів України, інших нормативно-правових актів, розпоряджень міського голови, доручень заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючого справами виконавчого комітету у межах визначених повноважень; 
- ініціатива і творчість у роботі; 
- недопущення дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам людей, держави, негативно вплинути на репутацію працівника виконавчого комітету міської ради; 
- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню; 
- недопущення дій, які ускладнюють діяльність виконавчого комітету міської ради або можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях, а також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними; 
- шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників виконавчого комітету міської ради, дотримання високої культури спілкування; 
- не виявлення упередженості або прихильності до будь-яких організацій, органів, об'єднань громадян або конкретних осіб; 
- постійне вдосконалення організаційної роботи і підвищення професійної кваліфікації; 
- підвищення ефективності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення робочого процесу та організаційної структури підрозділу; 
- дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями; 
- вжиття заходів щодо негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов'язків, та негайне повідомлення про це керівництво виконавчого комітету міської ради;
- утримання свого робочого місця та обладнання в порядку, чистоті і справному стані, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів; 
- збереження комунальної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів (цінностей), додержання чистоти в приміщеннях адміністративного будинку та за його межами; 
- своєчасне подання до відділу організаційно-кадрової роботи та контролю відомостей про зміни, що відбулися у працівника (про вступ до навчального закладу та про його закінчення, зміни прізвища, складу сім'ї, зняття з військового обліку тощо). 
Працівники виконавчого комітету Охтирської міської ради, усвідомлюючи власну відповідальність, зобов’язані:
3.1. Своєчасно, до початку робочого дня, прибути на робоче місце та підготуватись до виконання трудових обов'язків.
3.2. Зареєструватися перед початком робочого дня (до 8.00 год) у Журналі реєстрації при¬хо¬ду на ро¬бо¬ту і вихо¬ду з ро¬бо¬ти працівників, який знаходиться у відділі організаційно-кадрової роботи та контролю. Після завершення робочого дня зафіксувати у Журналі час виходу з роботи.
Реєстрацію часу виходу на роботу в Журналі реєстрації при¬хо¬ду на ро-бо¬ту і вихо¬ду з ро¬бо¬ти працівників здійснюють власноручно усі працівники виконавчого комітету Охтирської міської ради, окрім міського голови, його заступників, секретаря міської ради та керуючого справами виконавчого комітету.
У структурних підрозділах, які розміщені за межами адміністративної будівлі виконавчого комітету Охтирської міської ради відповідні Журнали ведуться в кожному з них окремо та включаються до номенклатури справ структурного підрозділу.
3.3. Почати роботу відповідно до режиму робочого дня, встановленого у виконавчому комітеті Охтирської міської ради.
3.4. За необхідності відлучення за попередньою згодою безпосереднього керівника, зафіксувати у журналі місцевих відряджень (у відділі організаційно-кадрової роботи та контролю кабінет № 6) відомості про те, куди і на який час необхідно відлучитися.
3.5. У випадку тимчасової непрацездатності (лікарняного) обов'язково невідкладно повідомляти про це відповідального за ведення табелю обліку робочого часу, а також безпосереднього керівника. Лікарняні листи подавати секретарю комісії виконавчого комітету Охтирської міської ради із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням в перший робочий день після хвороби.
3.6. Своєчасно та в повному обсязі виконувати робочі завдання, посадові обов'язки, забезпечувати належну якість виконуваних робіт.
3.7. Виконувати усні та письмові розпорядження та доручення керівництва.
3.8. Дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.
3.9. Вживати заходів для термінового усунення причин та умов, які перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу, негайно інформувати про це керівництво.
3.10. Не курити в службових приміщеннях та адміністративному будинку Охтирської міської  ради.
3.11. Ефективно експлуатувати комп'ютерну та іншу оргтехніку, не надсилати конфіденційну інформацію електронною поштою, не дозволяти стороннім особам працювати за своїми робочими місцями та використовувати комп'ютерну техніку, не встановлювати на службові комп'ютери ігри або інші програми, що не мають причетності до роботи.
3.12. Дбайливо ставитися до майна міської ради, раціонально витрачати матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси.
3.13. Уважно ставитися до колег, сприяти створенню нормального психологічного мікроклімату в колективі.
3.14. Надавати відвідувачам Охтирської міської ради максимальну інформацію про діяльність ради.
3.15. Посадовим особам місцевого самоврядування, які виконують обов’язки з надання адміністративних послуг населенню носити індивідуальний службовий бейдж з зазначенням свого прізвища, імені та посади.
3.16. При відповіді на телефонний дзвінок працівник повинен назвати посаду та структурний підрозділ, в якому він працює.
3.17.Дотримуватись правил службового етикету та поведінки, слідкувати за власним зовнішнім виглядом, охайно виглядати.
Конкретні обов'язки та права працівників виконавчого комітету визначаються у посадових (службових) інструкціях, що затверджуються відповідним чином.
Дотримання трудової дисципліни працівниками виконавчого комітету Охтирської міської ради контролює керуючий справами виконавчого комітету.

4. Основні обов'язки адміністрації
Адміністрація виконавчого комітету Охтирської міської ради зобов'язана:
4.1. Правильно організовувати роботу працівників виконавчого комітету Охтирської міської ради, закріпити за кожним робоче місце, створити здорові та безпечні умови праці.
4.2. Забезпечувати робочі місця матеріальними ресурсами, комп'ютерною та іншою оргтехнікою.
4.3.Вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників.
4.4. Неухильно дотримуватися вимог законодавства про працю та правил охорони праці, вживати заходів для своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників.
4.5. Забезпечувати належні умови для ефективної роботи працівників.
4.6. Давати законні та чіткі вказівки (розпорядження) працівникам, вимагати 
й перевіряти своєчасність і точність їх виконання.
4.7. Створювати умови для зацікавленості працівників у результатах їхньої роботи.
4.8. Забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, у тому числі за рахунок бюджетних коштів на підставі статті 201 КЗпП України.
4.9. Видавати працівникам заробітну плату в установлені законодавством та Колективним договором терміни, здійснювати преміювання працівників відповідно до Положення про преміювання.
4.10. Контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни.
4.11. Організовувати облік робочого часу і табелювання працівників.
4.12. Дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально - трудових питань в установі.

5. Робочий час і час відпочинку 
5.1. Для працівників виконавчого комітету Охтирської міської ради встановлено тривалість робочого часу 40 годин на тиждень із вихідними днями: субота та неділя. Для відповідальних чергових ведеться підсумований облік робочого часу.
Під час прийняття на роботу, а також під час дії трудового договору за згодою сторін може встановлюватися неповний робочий час відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» час прийому суб’єктів звернень в Центрі надання адміністративних послуг становить не менше п’яти  днів на тиждень та семи годин на день. При цьому прийом суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг здійснюється без перерви на обід та не менше одного дня на тиждень до двадцятої години.
Для чергування щовівторка до двадцятої години після закінчення робочого дня залучаються адміністратори Центру надання адміністративних послуг за  розпорядженням міського голови на підставі подання начальника Центру надання адміністративних послуг чи особи, яка виконує обов’язки начальника Центру надання адміністративних послуг, яким явка на роботу в дні чергування переноситься з 08-00 години на 10-45 годину. 
5.3. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування
5.3.1. Для посадових осіб місцевого самоврядування та службовців: 
початок роботи - 8.00 год;
перерва на відпочинок і харчування з 12.00 до 13.00; 
закінчення роботи -17.15 год., у п’ятницю – 16-00 год. 
Для працівників відділу організаційно-кадрової роботи та контролю та Центру надання адміністративних послуг встановлюється  режим роботи з гнучким графіком обідньої перерви для безперервної роботи підрозділів.
5.3.2. Для прибиральників службових приміщень враховуючи особливі умови і характер праці відповідно до ст. 60 Кодексу законів про працю України: 
початок роботи - 6.00 год;
перерва на відпочинок і харчування з 12.00 до 17.00; 
закінчення роботи -19.00 год.
5.3.3. Для  відповідальних чергових господарської групи:
 - у робочі дні
початок роботи - 17.00 год; у п’ятницю – 16-00 год.
закінчення роботи -08.00 год.
- напередодні святкових і неробочих днів
початок роботи - 16.00 год; у п’ятницю – 15-00 год.
закінчення роботи -08.00 год.
- у вихідні, святкові та неробочі дні
початок роботи - 08-00 год.
закінчення роботи -08.00 год.
при цьому можливість приймання їжі надається  протягом робочого часу.
Відповідно до ст. 61 Кодексу законів про працю України для  відповідальних чергових господарської групи ведеться підсумований облік робочого часу. Графік роботи відповідальних чергових щомісячно до 1 числа розробляється завідуючим господарської групи, затверджується міським головою за погодженням профспілкового комітету Охтирської міської ради.
Відповідно до ст. 65 Кодексу законів про працю України надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи для працівників виконавчого апарату скорочується на одну годину (ст.53 КЗпП України).
Відповідно до ст.20 Закону України "Про державну службу", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов'язані за розпорядженням міського голови з'являтися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується згідно з чинним трудовим законодавством.
5.4. Заборонено в робочий час відволікати працівників виконавчого комітету міської  ради від роботи для виконання громадських доручень, не пов'язаних із діяльністю ради, скликати збори, засідання, наради з громадських питань, окрім роботи профкому, членам якого надається до 2-х годин на тиждень для виконання громадських обов'язків.
5.5. Працівникам виконавчого комітету міської ради надаються щорічні основна та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України.
Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком,  який у термін до 25 грудня затверджується розпорядженням міського голови міської  ради за погодженням з профспілковим комітетом Охтирської міської ради на наступний рік з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи структурних підрозділів міської ради та сприятливих умов для відпочинку працівників. Працівники погоджують заяву на відпустку з керівником структурного підрозділу, у якому працюють, та з секретарем міської ради, заступниками міського голови  та керуючого справами виконавчого комітету (відповідно до розподілу обов’язків).
За розпорядженням міського голови працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівникові у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
5.6. За сімейними обставинами працівникові може бути надано відпустку, а також інші відпустки, передбачені чинним законодавством.

6. Заохочення за успіхи в роботі
6.1. За успішне виконання трудових обов'язків, підвищення  продуктивності праці, поліпшення якості роботи, тривалу і бездоганну трудову діяльність, новаторство в праці та інші досягнення застосовуються такі заохочення:
- оголошення подяки;
- нагородження грамотою міського голови;
- видача одноразової премії.
Заохочення оголошується розпорядженням, доводиться до відома  колективу та заноситься до трудової книжки працівника.
6.2. Посадовим особам місцевого самоврядування, які успішно і  сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надається перевага в просуванні по службі.
6.3. За особливі трудові заслуги робітники, службовці та посадові особи  представляються до нагородження орденами, медалями, Почесними грамотами органів вищого рівня, нагрудними знаками, присвоєння почесних звань. 
6.4. За високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи установлюються надбавки за інтенсивність праці відповідно до діючого законодавства.

7. Відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни
7.1. Працівник виконавчого комітету Охтирської міської ради несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, у тому числі за:
- невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього
трудових обов'язків, визначених трудовим договором та цими Правилами;
- порушення обмежень, пов'язаних з проходженням служби в органах
місцевого самоврядування;
- прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3-х годин протягом
робочого дня без поважних причин); - систематичне запізнення на роботу;
- появу на роботі в нетверезому стані або в стані наркотичного (токсичного)
сп'яніння; розпивання спиртних напоїв на робочому місці;
- куріння в службових приміщеннях та адміністративному будинку міської
ради;
- перевищення службових повноважень;
- за вчинок, який ганьбить його як посадову особу місцевого самоврядування
або дискредитує Охтирську міську раду.
7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із заходів стягнення:
- догана;
- звільнення з роботи.
До працівника, крім дисциплінарних стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
- попередження про неповну службову відповідність;
- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або в призначенні на вищу посаду.
За кожне порушення трудової дисципліни до працівника виконавчого комітету Охтирської міської ради може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
7.3. При визначенні виду дисциплінарного стягнення міський голова враховує тяжкості вчиненого проступку та заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
7.4. До застосування дисциплінарного стягнення міський голова повинен зажадати від працівника письмового пояснення. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.
 Про відмову надати пояснення складається акт за підписом інших двох працівників установи.
7.5. Дисциплінарне стягнення застосовується міським головою безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.
7.6. Вид дисциплінарного стягнення оформляється розпорядженням міського голови, текст якого оголошується працівникові під підпис. Працівник підтверджує власноручним підписом ознайомлення з розпорядженням у 3-денний термін. Копія розпорядження зберігається в особовій справі працівника.
7.7. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені розділом 6 цих Правил.
7.8. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення до працівника не застосовувались нові дисциплінарні стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни та, окрім цього, проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте і швидше, а ніж протягом року з часу його накладення.
7.9. Незалежно від дисциплінарного стягнення, згаданого у п. 7.2 цих Правил, до працівників може застосовуватися ще й такий захід впливу, як повне або часткове позбавлення премії.

8. Заключні положення
8.1. Усі працівники виконавчого комітету Охтирської міської ради, ознайомившись із Правилами внутрішнього трудового розпорядку, підтверджують це власноручним підписом.
8.2. Працівники виконавчого комітету Охтирської міської ради зобов'язані у своїй повсякденній роботі дотримуватися порядку, установленого Правилами.
8.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку набувають чинності після їх затвердження на зборах трудового колективу виконавчого комітету Охтирської міської ради.
8.4. Копія Правил знаходиться у кожному структурному підрозділі виконавчого комітету Охтирської міської ради.

Від адміністрації:
Міський голова


____________І.Ю.Алєксєєв
 
«____»____________2016 року
 
 
 
Від трудового колективу:
Голова профспілкового комітету

__________ В.В.Шульженко
 
«____»__________2016 року


 

 

Надіслати електронне звернення Надіслати електронне звернення
Надіслати електронне звернення


Оголошення

 Повідомляємо, що  у місті  Шанхай (Китайська Народна Республіка) з 05 до 10 листопада 2019 року проходитиме Друга Китайська  міжнародна імпортна виставка « СІІЕ – 2019»
Детальніше...
 
За пропозицією голови постійної комісії з питань гуманітарної політики та соціального захисту засідання комісії перенесено на 9.00 годину 22.02.2019
 
Парафії Спасо-Преображенська та Святителя-Димитрія Солунського Сумської Єпархії Православної Церкви Київського Патріархату приймає спонсорську допомогу на реставраційні роботи та їх документальне оформлення
Детальніше...
 
Перед проведенням майбутніх виборів Президента України СБУ закликає мешканців та гостей Сумщини бути уважними та обережними
 
26 лютого 2019 року о 09.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 55 сесії міської ради

 
21 лютого 2019 року о 10.00 годині в залі засідань міської ради відбудеться чергове засідання виконавчого комітету
Детальніше...